LogoLogo

Deklaracja dostepności

16 kwietnia 2020

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej SPGZOZ w Miejscu Piastowym

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej SPGZOZ w Miejscu Piastowym.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

brak

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Szeliga.
 • E-mail: spgzoz2@wp.pl
 • Telefon: (13) 43 530 17

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym
 • Adres: ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
 • E-mail: spgzoz2@wp.pl
 • Telefon: (13) 43 530 17

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wytworzył admin
Data wytworzenia 16 kwietnia 2020
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 16 kwietnia 2020
Data ostatniej aktualizacji 27 czerwca 2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
admin 2021-06-27 08:45:42 Zobacz
admin 2020-04-16 22:13:20 Zobacz
Wytworzył admin
Data wytworzenia 16 kwietnia 2020
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 16 kwietnia 2020
Data ostatniej aktualizacji 27 czerwca 2021
Liczba wyświetleń